Визначити необхідний обсяг операційних необоротних активі підприємства на наступний період виходячи з таких даних

Управління товарно-матеріальними запасами з метою забезпечення безперебійного здійснення статутної діяльності. У процесі фінансового управління ними особливу увагу необхідно звернути на визначення - оптимального обсягу замовлення; - моменту замовлення; . - раціонального способу закупівлі. Оптимальний обсяг замовлення - це така замовлена кількість товарів, за якою сукупні витрати на організацію замовлення і зберігання запасів будуть мінімальними. На практиці для визначення циклу замовлення потрібно зіставити тривалість виконання десяти останніх замовлень і вибрати найбільшу. Спрощено момент повторного замовлення можна знайти шляхом перемноження циклу замовлення на щоденні щотижневі витрати запасів.. Обґрунтування раціонального способу їх закупівлі. У систематизованому вигляді переваги і недоліки найбільш поширених способів закупівлі сировини наведено у табл. Недолік - висока затратність такої політики.

З погляду раціонального управління товарно-матеріальними запасами, треба уникати зайвих та надмірних запасів. Фінансові менеджери повинні бути добре обізнані з методами контролю запасів і вміти ефективно перерозподіляти вкладений у них капітал. При цьому необхідно усвідомлювати, що чим більший рівень рентабельності активів і, відповідно, вищі можливі альтернативні витрати, пов'язані з інвестуванням грошових коштів у запаси, тим менші оптимальний обсяг замовлення і середній обсяг запасів. Таблиця б. Управління грошовими активами. І, навпаки, два останні способи можуть використовуватися для підтримки поточної платоспроможності лише у крайніх випадках, оскільки вони призводять до відволікання залучених ресурсів від цільового використання. Мінімальний залишок грошових коштів - плановий платіжний оборот фактична оборотність грошових коштів. ін.

Завдання підвищення ефективності використання грошових коштів може бути досягнуте шляхом інвестування у високоліквідні фінансові інструменти грошові та фондові. Для цього в міжнародній практиці фінансового менеджменту використовуються кількісні моделі Баумоля та Міллера-Орра. За даною моделлю можна розрахувати - кількість конвертацій на рік, поділивши середню суму платежів за рік на оптимальний залишок ГА; - періодичність конвертацій 360 кількість конвертацій на рік; - середній залишок грошових коштів оптимальний залишок ГА 2. В інші періоди, навпаки, потрібно розраховуватися з кредиторами і витрачати значні суми грошових коштів.

Відповідно до моделі Міллера-Орра необхідно визначити - нижній поріг або мінімальний залишок грошових коштів; - точку повернення або оптимальний залишок грошових коштів; верхній поріг або максимальний залишок грошових коштів. де Р - розрив між верхнім і нижнім порогами залишку грошових коштів; Вк - витрати на конвертацію на одну партію операційні витрати; Д- дисперсія грошових потоків квадрат максимального відхилення щоденного грошового потоку; С/7д—ставка процента з розрахунку на один день виражена десятковим дробом. де Вп - верхній поріг залишку грошових коштів; Нп — нижній поріг залишку грошових коштів; Р - розрив між верхнім і нижнім порогами залишку грошових коштів. де Тп - точка повернення оптимальний залишок грошових коштів.

Опубликовал: rasvechter   |   Просмотров: 1601   |  

miousse333